Citation Lorraine : - Ça n’te rointe(ou roite) me mo pia ! : ça ne te regarde pas, mon petit !